SEZON 2018/2019

 

R E G U L A M I N TURNIEJU ELIMINACYJNEGO DO RUNDY FINAŁOWEJ ŚRÓDMIEJSKIEJ LIGI SIATKÓWKI

W SEZONIE 2017/18

1. Organizator zawodów – UKS Atena na zlecenie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Śródmieście
2. Cel zawodów – wyłonienie 6 najlepszych drużyn żeńskich i 6 męskich, które awansują do rundy
finałowej Śródmiejskiej Ligi Siatkówki w sezonie 2018/19
3. Miejsce zawodów – hala sportowa V L.O. im. Ks. Józefa Poniatowskiego przy ul. Nowolipie 8
4. Termin zawodów – 17, 24 listopada 1, 8 grudnia godziny 9.00 – 16.00 (szczegóły w harmonogramie
zawodów, załącznik nr 1);
5. Uczestnicy – Reprezentacje śródmiejskich szkół średnich zgłaszających akces do Ligi w sezonie
2018/19. Każdy zespół może liczyć maksymalnie 16 zawodników, podczas meczu 12. Osoby biorące
udział w lidze nie mogą posiadać licencji zawodnika oraz być zawodnikami w klubach sportowych lub
innych jednostkach podlegających PZPS (obowiązuje roczna karencja –od 10 marca 2019 minus 12
miesięcy dziewczęta i 24 marca 2019 minus 12 miesięcy chłopcy).

Drużyny biorące udział w Turnieju:

Drużyny żeńskieDrużyny męskie
„PONIATOWSKI”„PONIATOWSKI”
„DĄBROWSKI”„DĄBROWSKI”
„EKONOMIK”„EKONOMIK”
"SKŁODOWSKA""SKŁODOWSKA"
„PIJANOWSKI”„PIJANOWSKI”
„NOAKOWSKI”„NOAKOWSKI”
„BATORY”„BATORY”
„ZAMOYSKI”„CZACKI”
„ANDERS”„ZAMOYSKI”
„SOBIESKI” „REJ”
„MODRZEWSKI” „MODRZEWSKI”
„REJ” "KONOPCZYŃSKI"
"HOFFMANOWA" 
"KONOPCZYŃSKI" 

 

6. Lista zawodników: listę należy przesłać organizatorom najpóźniej do dnia 25 października - i na adres
mailowy: siatkowka-srodmiescie@home.pl , Listę w formie pisemnej zatwierdzoną przez
dyrekcję szkoły oraz pozostałe dokumenty należy dostarczyć przed rozpoczęciem pierwszego
spotkania.
7. Zasady prowadzenia rozgrywek:
a) DZIEWCZĘTA (17;24.XI-1;8.XII): (14 drużyn) zespoły zostały podzielone z uwzględnieniem wyników z
poprzedniego sezonu na 3 grupy A, B, C po 4 lub 5 drużyn każda. W grupach będą rywalizować w
systemie „każdy z każdym”. Drużyny, które zajmą dwa pierwsze miejsca w swoich grupach wywalczą
automatycznie awans do rundy finałowej Śródmiejskiej Ligi Siatkówki.
b) CHŁOPCY (17;24.XI-1;8.XII): (12 drużyn) zespoły zostały podzielone z uwzględnieniem wyników z
poprzedniego sezonu na 3 grupy A,B,C po 4 drużyny każda. W grupach będą rywalizować w systemie
„każdy z każdym”. Drużyny, które zajmą dwa pierwsze miejsca w swoich grupach wywalczą
automatycznie awans do rundy finałowej Śródmiejskiej Ligi Siatkówki
c) mecz składa się z dwóch setów ( do 25 pkt. , przy przewadze dwupunktowej) Bez względu na wynik,
nie rozgrywamy tie-break’a.
d) o wyniku turnieju decyduje kolejno liczba wygranych setów, stosunek małych punktów, stosunek setów,
małych punktów w bezpośrednim spotkaniu drużyn, które mają taki sam wynik po uwzględnieniu dwóch
pierwszych kategorii
e) Sytuacje sporne podczas meczu sędzia wyjaśnia wyłącznie z kapitanem zespołu.
f) Zawodnicy są zobowiązani do znajomości w/w przepisów.
g) W przypadku nie stawienia się zespołu w wyznaczonym przez organizatorów terminie, po 15 minutach
oczekiwania, drużynie przeciwnej przysługuje walkower ( 2 do 0 w setach i 2 x 25:0 w małych
punktach).
h) W przypadku nie stawienia się obydwu drużyn w wyznaczonym przez organizatora terminie wynik
meczu weryfikowany jest jako obustronny walkower.
i) każdemu zespołowi przysługuje 15-minutowa rozgrzewka przed 1 meczem i 10 minutowa przed
kolejnymi.
j) Zespół obowiązuje w miarę jednolity strój sportowy (za wyjątkiem libero) w szczególności czyste
obuwie sportowe.
k) Minimalna liczba zawodników w trakcie meczu wynosi 6.
l) Przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn muszą przedstawić listę zawodników, którzy
będą grali w danym meczu. Każdy zawodnik musi posiadać ważną legitymację szkolną i okazać
ją na życzenie organizatorów
m) Zawodnicy pełnoletni przedstawiają własnoręcznie podpisane oświadczenia o braku
przeciwwskazań medycznych do udziału w Turnieju. Zawodnicy niepełnoletni przedstawiają w/w
oświadczenia podpisane przez ich opiekunów prawnych.
n) Wszyscy zawodnicy i trenerzy dostarczają oświadczenie o zgodzie bądź braku zgody na
przetwarzanie wizerunku i danych osobowych w celach związanych z rozgrywkami, na druku
zamieszczonym na stronie internetowej Ligi: siatkowka-srodmiescie@home.pl
o) Losowanie kolejności gier odbędzie się przed rozpoczęciem Turnieju
8. Postanowienia końcowe
 koszty organizatorskie pokrywa koordynator zawodów
 w celu sprawnego przeprowadzenia rozgrywek ustala się, że mecze rozgrywane mają być
punktualnie w godzinach wyznaczonych przez organizatora
 drużyna może zgłosić protest w terminie maksymalnie 10 minut po zakończeniu spotkania do
Komisji składającej się z Sędziego Głównego Turnieju i Organizatora.
 przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Turnieju
 za przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są trenerzy poszczególnych drużyn
 organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach lub na hali sportowej.
 Organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów ubezpieczenia NNW. Uczestnicy nie będą
wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek
na zdrowiu podczas zawodów niezawiniony przez Organizatora. Zaleca się aby zawodnicy
objęci byli szkolnym ubezpieczeniem NNW. Organizator zapewnia pomoc przedmedyczną w
trakcie zawodów.